Shabbat Parashat Vayishlach. Accensione candele: 4:21pm. Havdalah: 5:29pm

Lettura Tefilot